چارت آموزشی آموزشگاه

امور آموزشی:

–تعیین روش استاندارد تدریس در تمامی سطوح

–تهیه و تدوین کتب و مطالب مربوطه جهت تدریس مدرسین

–تعیین و تدوین مطالب مربوط به روش های نوین تدریس

–انتخاب روش تدریس بروز و متناسب با شرایط جاری توسط مدیریت آموزشگاه

–انتخاب مدرس جهت تدریس بر طبق شرایط مربوطه

–انتخاب و تعیین کتب مربوط به دوره ها با تایید مدیریت آموزشگاه

–انتخاب و تهیه مطالب کمک آموزشی استاندارد

–رسیدگی، در اختیار قراردادن و درخواست به موقع وسایل و ادوات و مطالب مربوط به امور مورد نیاز تدریس

–تعیین دوره ها و انتخاب مدرسین و تقویم و جدول آموزشی ترمیک و دوره ای شامل تاریخ شروع و پایان کلاسها و برگزاری امتحانات پایان دوره

–برگزاری امتحان تعیین سطح از داوطلبان فراگیری زبان و ارجاع ایشان به دوره های مناسب

–ارسال اوراق امتحانی به دپارتمان آزمون ها و پیگیری نتیجه ها

سطوح تدریس:

–کودکان و خردسالان

–نوجوانان

–بزرگسالان

شرایط عمومی تدریس در کلاسها:

–استفاده و بکارگیری روش و متد انتخابی آموزشگاه

–استفاده از مطالب آموزشی و کمک آموزشی استاندارد دپارتمان آموزش

–رعایت شئونات و مقررات رایج آموزشگاه

–رعایت مقررات داخلی آموزشگاه

–رعایت اصول و مقررات دپارتمان آموزش

دپارتمان آزمون ها:

–تهیه و تدوین آزمون های کلاسی مورد نیاز دوره های آموزشی بر اساس کتب رایج در سیستم آموزشی

–تهیه و تدوین آزمون های تعیین سطح داوطلبان فراگیری آموزش

–تهیه و تدوین آزمون های ورودی داوطلبان تدریس

–بررسی دائمی و تغییر و بهینه سازی و ارزیابی کلیه امتحانات

–ارائه گزارش از فعالیتها بصورت ترمیک به مدیریت آموزشگاه

–کنترل کمی و کیفی آزمون ها و برگزاری آن و نظارت بر شرایط برگزاری

–تامین آزمونها

–هماهنگی و تعامل با دپارتمان آموزش جهت برگزاری آزمون ها

–ارائه پیشنهاد ها و راه حل ها به مدیریت آموزشگاه در جهت بهینه سازی و بهبود آزمونها