در صورتی که والدین زبان آموز فرهنگی باشند یا خود زبان آموز،  پس ارائه معرفی نامه از طرف اداره آموزش و پرورش به آموزشگاه ،هر ترم 20 درصد تخفیف شهریه به زبان آموز تعلق می گیرد.