قانون انصراف:

چنانچه زبان آموز به هر دلیل تا 24 ساعت قبل از شروع دوره اعلام انصراف نماید 20% از شهریه پرداختی کسر و مابقی به وی  مسترد میگردد ولی با آغاز دوره و شروع کلاس ها امکان انصراف وجود ندارد و برگشت شهریه به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

 

 

قانون رزرو:

چنانچه زبان آموز بعد از ثبت نام به هر دلیل امکان حضور در کلاس ثبت نام شده را نداشته وامکان انصراف را هم نداشته باشد می تواند شهریه پرداختی را برای ترم آینده رزرو نماید .بدیهی است در صورت تفاوت شهریه در ترم آینده مابه و تفاوت آن محاسبه و در حساب مالی زبان آموز منظور خواهد شد.