قوانین غیبت

1.چنانچه زبان آموزی در طول ترم بیش از سه جلسه غیبت داشته باشد از حضور در امتحان فاینال( پایان ترم) محروم و در نهایت مردود می شود.

در صورت حضور در کلاس بعد از گذشت 10 الی 15 دقیقه از شروع کلاس جزو تاخیری ها به حساب می آید و هر سه جلسه تاخیر یک جلسه غیبت محسوب می شود.

در صورت گذشت بیش از 15 دقیقه از شروع کلاس فقط در صورت دریافت مجوز ورود از مدیریت آموزشگاه  اجازه ورود به کلاس را خواهد داشت در غیر این صورت اجازه ورود به کلاس را نداشته و غایب محسوب می شود.

کسر نمره در خصوص غیبت ها به شرح زیر است:

الف) غیبت 3 جلسه کسر نمره ندارد.

ب)غیبت 4 جلسه کسر 2 نمره

ج) غیبت 5 جلسه کسر 3 نمره

د) غیبت 6 جلسه کسر 4 نمره

ه) غیبت 7 جلسه کسر 5 نمره

و)غیبت بیش از 7 جلسه حذف و مردود

زبان آموز موظفاست قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشد و زبان آموزانی که بعد از استاد وارد کلاس شوند تاخیری محسوب می شوند.

چنانچه زبان آموزی در جلسه امتحان میان ترم حاضر نشود نمره ایشان صفر خواهد بود. ( در صورتی که ولی زبان آموز با مدیریت اموزشگاه تماس گرفته و غیبت را مجاز نماید پس از پرداخت هزینه امتحان می تواند در امتحان مجدد شرکت نماید.)

در صورت عدم حضور در امتحان فاینال (پایان ترم) زبان آموز مردود اعلام می شود.

تبصره: این دسته از زبان آموزان  قفط با ارائه مدرک معتبر ومورد قبول شامل مدرک شغلی یا پزشکی در صورت تایید مدیریت و پس از پرداخت هزینه امتحان امکان شرکت درامتحان مجدد را خواهد داشت.