قوانین قبولی نمره

قوانین قبولی و نمره

ردیف

نمره

مخفف درجه

توضیح درجه

توضیح آموزشی

1

0 تا 69

R

Repeat

تکرار مجددترم اموزشی

2

70 تا 74

C.R

Conditional class

قبولی مشروط:درصورتی که زبان آموز C.R شود به شرط کسب حداقل نمره 80 در ترم آینده مجوز حضور در ترم جدید را دارد.

3

75تا 85

P

Pass

قبول

4

86تا 96

P.W.M

Pass with merit

قبولی با افتخار

5

95تا 100

Top

Top

برترین قبولی