اجزای جمله:

جهت دانلود کلیک نمایید:Part of sentences

ریدینگ جدید:

 جهت دانلود کلیک نمایید:reading

persian text